0800.800.132
[email protected]

Info

In aceasta sectiune regasiti principalele Reglementari din domeniul distributiei si furnizarii gazelor naturale, precum si un dictionar in care sunt explicati principalii termeni  utilizati in reglementarile din domeniu.

 

 

Extras Legea  nr. 571/2003,

          privind Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare Accize si taxe

H.G. nr. 1043/2004,

         privind Regulamentul de acces la sistemul de distribuţie

Legea nr. 123/2012,

        Legea  energiei electrice si a gazelor naturale

Legea nr. 351/2014,

       Legea gazelor naturale

Ord.nr. 62/2008,

      privind Regulamentul de  masurare a gazelor naturale tranzactionare in Romania

Ord. nr. 77 /2009,

      privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea gazelor naturale

Ord.nr. 1396/2007,

      privind aprobarea Metodologiei privind  schimbarea furnizorului de gaze naturale al consumatorilor  casnici

Ord. nr. 47/2008,

      pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de gaze naturale al consumatorilor noncasnici

Ord.nr. 32/2012,

      pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea in functiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale

Ord. nr. 42/2012,

        aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali

OUG. nr. 22/2008, 

       privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

OUG. nr.70/2011,

      Masuri de protectie sociala

 

 

 

 

Dictionar termini utilizati

Acces la sistemul de distribuţie- dreptul unui operator economic din sectorul gazelor naturale sau al unui client de a utiliza sistemul de distribuţie;

Aparat de utilizare – parte componentă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, destinată să consume gaze naturale în calitate de combustibil sau de materie primă, cu îndeplinirea condiţiilor legale pentru funcţionare;

Autorizaţie/licenţă – actul administrativ individual emis de ANRE, acordat unei persoane fizice sau juridice, pentru exercitarea unui drept şi executarea unor obligaţii;

Aviz tehnic – documentul emis în urma analizei unei documentaţii tehnice, care atestă respectarea condiţiilor impuse de legislaţia în vigoare;

Capacitate – fluxul maxim, exprimat în unitate de volum pe unitate de timp sau în unitate de energie pe unitate de timp, la care are dreptul utilizatorul reţelei în conformitate cu prevederile contractuale;

Capacitate contractată – capacitatea pe care operatorul sistemului a alocat-o unui utilizator printr-un contract;

Client – clientul angro, clientul final de gaze naturale sau un operator economic din sectorul gazelor natural care cumpără gaze naturale;

Client casnic – clientul care cumpără gaze naturale pentru consumul casnic propriu;

Client eligibil – clientul care este liber să cumpere gaze naturale de la un furnizor ales de acesta;

Client final – clientul care cumpără gaze naturale pentru uz propriu;

Client noncasnic – clientul care cumpără gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu;

Cod – colecţie de reglementări cu caracter tehnic şi/sau comercial, elaborate sau aprobate de către ANRE, prin care se stabilesc reguli şi proceduri pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale;

Contract de furnizare a gazelor naturale – un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, care exclude un instrument de finanţare din domeniul gazelor naturale;

Distribuţia gazelor naturale – activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de conducte de distribuţie pentru a fi furnizate clienţilor, dar neincluzând furnizarea;

Furnizarea gazelor naturale – activitatea comercială de vânzare a gazelor naturale, inclusiv GNL, către clienţi;

Furnizor – persoană fizică sau juridică ce realizează activitatea de furnizare a gazelor naturale;

Gaze naturale – gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din câmpul de gaze asociat zăcămintelor de ţiţei, precum şi gazele rezultate din extracţia sau separarea hidrocarburilor lichide;

Instalaţie de utilizare – ansamblul de conducte, aparate şi accesorii, inclusiv focarul şi coşul de evacuare a gazelor arse, situat după staţia/postul de reglare a presiunii şi măsurare a debitului, după caz, cu excepţia aparatului de măsurare a debitului, care face parte din sistemul de distribuţie;

Obiectiv din sectorul gazelor naturale - conductă de alimentare din amonte aferentă producţiei de gaze naturale, un sistem de transport, distribuţie sau înmagazinare a gazelor naturale ori o parte componentă a uneia dintre acestea;

Operator de distribuţie – persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de distribuţie a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemului în respective zonă şi, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum şi de  asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii la un nivel rezonabil a cererii pentru distribuţia gazelor naturale;

Operator economic din sectorul gazelor naturale – persoana fizică sau juridică, cu excepţia clienţilor finali, care desfăşoară cel puţin una dintre următoarele activităţi: producţie, transport, distribuţie, furnizare, administrare de piaţă centralizată, cumpărare sau înmagazinare de gaze naturale, inclusiv GNL, şi care are atribuţii comerciale, tehnice şi/sau de mentenanţă legate de respectivele activităţi;

Piaţa de gaze naturale – cadrul de organizare în care se tranzacţionează gaze naturale şi serviciile asociate;

Rezervare de capacitate – menţinerea unei părţi din capacitatea disponibilă de transport/distribuţie/înmagazinare la dispoziţia utilizatorilor în vederea  transportului/distribuţiei/înmagazinării unei cantităţi de gaze naturale determinate;

Sectorul gazelor naturale – ansamblul activităţilor desfăşurate de operatorii economici pentru producţia,

transportul, înmagazinarea, distribuţia şi furnizarea de gaze naturale, biogaz, biometan, GPL, GNL şi GNCV, precum şi instalaţiile şi echipamentele folosite pentru realizarea acestor activităţi;

Sistem - orice reţea de transport, distribuţie, terminal GNL şi/sau instalaţie de înmagazinare exploatată de un operator economic din sectorul gazelor naturale, inclusiv instalaţiile aferente acestora prin care se asigură servicii de sistem, inclusiv stocarea în conducte, precum şi instalaţiile operatorilor economici afiliaţi, necesare pentru asigurarea accesului la sistemul de transport, de distribuţie, la depozitul de înmagazinare sau terminalul GNL;

urgenţe gaze

In caz de urgent (pierderi gaz, incendii, explozii,lipsa gaz accidentala) apelati unul din numerele de telefon de urgenta, disponibile nonstop:

 

tel/fax: 0260.679.361

TELVERDE: 0800-800.123