0800.800.132
[email protected]

H.G. nr. 1043/2004

HOTARÂREA
nr. 2.199/2004
privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea
Regulamentului privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale si a
Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale
In temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
Art. I Hotarârea Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la
Sistemul national de transport al gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la sistemele
de distributie a gazelor naturale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 693 din 2
august 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul hotarârii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Hotarârea Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul
national de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de
distributie a gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din
amonte„
2. Dupa alineatul 2 al articolului 1 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) Se aproba Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte, prevazut în
anexa nr. 3.”
3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Tarifele de emitere a acordurilor de acces, precum si tarifele de racordare la Sistemul national de
transport al gazelor naturale, la sistemele de distributie a gazelor naturale si la conductele de
alimentare din amonte se actualizeaza prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.”
4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarâre.”
5. Dupa anexa nr. 2 se introduce anexa nr. 3, cu urmatorul cuprins :
„ Anexa nr. 3
Regulament privind accesul la conductele de alimentare din amonte
CAPITOLUL I
Scop
Art. 1 (1) Prin Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte, denumit în
continuare Regulament, sunt reglementate conditiile de acces al solicitantilor/utilizatorilor la
conductele prin care se vehiculeaza gaze naturale de la obiectivele de productie/înmagazinare pâna
la sistemul de transport/distributie.
(2) Regulamentul are în vedere asigurarea unei piete competitive a gazelor naturale, evitarea
oricarui abuz ce poate decurge din detinerea unei pozitii dominante, precum si asigurarea sigurantei
si continuitatii în furnizarea gazelor naturale.
(3) Accesul la conductele de alimentare din amonte, denumite în continuare CA, în sensul
prezentului regulament, are doua componente: rezervarea de capacitate si racordarea la CA.
CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare
Art. 2 (1) Regulamentul se aplica relatiilor dintre operatorul CA si:
a) solicitantii care doresc accesul la CA;
b) utilizatorii care solicita modificarea instalatiei existente de racordare la CA;
c) solicitantii/utilizatorii care doresc eliberarea de sarcina a unor terenuri din zona de
protectie sau zona de siguranta a instalatiilor de racordare apartinând CA, care implica
devieri si/sau înlocuiri ale acestora;
d) utilizatorii la care s-au modificat elementele de natura administrativa,luate în consideratie
la racordarea la CA.
Art. 3 Solicitantii/utilizatorii CA pot fi :
a) producatori de gaze naturale;
b) titulari de licente de distributie;
c) titulari de licente înmagazinare;
d) consumatorii eligibili.
Conditii de acces
Art. 4 (1) Operatorul CA are dreptul de a acorda titularilor de licente de distributie si
consumatorilor eligibili accesul la CA, cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) prezentarea de catre solicitanti a documentului/documentelor din care rezulta refuzul de
acces la Sistemul national de transport al gazelor naturale si/sau la sistemele de
distributie;
b) prezentarea de catre solicitanti a documentelor justificative eliberate de producatorul,
titular de licenta de furnizare, care vehiculeaza gaze naturale prin respectivele CA, din
care sa rezulte asigurarea necesarului de gaze naturale pentru o perioada de minimum 30
de ani, în cazul în care operatorul CA nu este acelasi cu producatorul/titularul de licenta
de furnizare/titular de licenta de înmagazinare.
(2) Operatorul CA are dreptul de a acorda producatorilor de gaze naturale si titularilor de licente de
înmagazinare accesul la CA, numai în situatia în care exista compatibilitate între calitatea gazelor
naturale din cele doua surse.
(3) În situatia acordarii accesului solicitantilor, operatorul CA îsi asuma urmatoarele obligatii:
a) de a asigura necesarul de gaze naturale pentru o perioada de minimum 30 de ani, în
situatia în care are si calitatea de producator/titular de licenta de furnizare/titular de
licenta de înmagazinare si a acordat accesul operatorilor de distributie si/sau
consumatorilor eligibili;
b) de a asigura exploatarea obiectivelor aferente instalatiilor de racordare la CA, cu
respectarea normelor tehnice în vigoare;
c) de a asigura functionarea si exploatarea CA si în situatia în care acestea nu mai sunt
utilizate în scopul vehicularii gazelor naturale produse în perimetrele aferente;
Art. 5 Operatorul CA are dreptul de a refuza accesul solicitantilor la CA în conditiile art. 64 din
Legea gazelor, precum si în urmatoarele situatii:
a) punctul de racordare solicitat la CA este situat în zona unor instalatii aferente
conductelor din amonte care sunt utilizate pentru operatii locale de productie/tratare ale
perimetrului de productie;
b) exista incompatibilitate de specificatii tehnice;
c) pentru evitarea dificultatilor care ar putea prejudicia productia eficienta, curenta si
viitoare de gaze naturale si petrol, inclusiv productia din sectoarele de viabilitate
economica marginala;
d) necesitatea de a respecta nevoile rezonabile, sustinute cu documente corespunzatoare ale
detinatorului sau operatorului CA cu privire la vehicularea si tratarea gazelor naturale, si
interesele tuturor celorlalti utilizatori ai retelei de CA sau a instalatiilor aferente care pot
fi afectate;
e) acordarea accesului solicitantilor la CA contravine clauzelor si conditiilor din acordurile
petroliere încheiate de operatorul CA pentru perimetrele aferente.
CAPITOLUL III
Tipuri de solicitari privind accesul la CA
Art. 6 Solicitantii/Utilizatorii se adreseaza operatorului CA în una dintre urmatoarele situatii:
A. Necesitatea realizarii unei noi instalatii de racordare;
B. Dezvoltarea unui utilizator, respectiv:
a) dezvoltarea activitatii unui producator prin racordarea de noi capacitati de productie
si/sau modificarea celor existente;
b) dezvoltarea unui consumator, respectiv cresterea debitului solicitat fata de debitul
precizat în acordul de acces sau în avizul tehnic de racordare anterior, crestere
determinata de extinderea activitatii proprii, modernizarea sau înlocuirea tehnologiei,
dotare suplimentara etc.;
c) dezvoltarea unui distribuitor existent;
d) dezvoltarea activitatii unui titular de licenta de înmagazinare prin racordarea de noi
capacitati de înmagazinare si/sau modificarea celor existente.
C. Modificarea unor elemente de natura tehnica fata de situatia existenta, solicitata de titularul
acordului de acces sau al avizului tehnic de racordare, cu sau fara depasirea parametrilor initiali
precizati în acestea pentru instalatia de racordare, respectiv:
a) modificarea caracteristicilor tehnice ale instalatiei de racordare;
b) separarea unor consumatori racordati initial prin instalatie de racordare unica;
c) eliberarea de sarcina a unor terenuri necesare constructiilor noi ale utilizatorilor, în zona
de protectie sau în zona de siguranta a instalatiilor de racordare.
D. Modificarea unor elemente de natura administrativa ale utilizatorilor, fara depasirea
parametrilor precizati în acordul de acces sau în avizul tehnic de racordare anterior, respectiv :
a) schimbarea denumirii unui utilizator;
b) preluarea obiectivului prin cumparare, concesionare, închiriere, divizare etc.;
c) modificarea încadrarii consumatorului, conform reglementarilor în vigoare.
Art. 7 Pentru cazurile prevazute la art. 6 lit. D, documentul emis anterior de catre operatorul CA
(acordul de acces, avizul tehnic, etc.) se actualizeaza la cerere, înaintea încheierii contractului de
furnizare a gazelor naturale.
Art. 8 Pentru realizarea accesului la CA a unui solicitant/utilizator, se parcurg urmatoarele etape:
a) solicitarea de informatii de la operatorul CA privind posibilitatea de acces la CA în zona de
amplasare a obiectivului;
b) solicitarea acordului de acces la CA;
c) racordarea la CA.
Art. 9 (1) Solicitarea acordului de acces la CA se face în baza unei cereri scrise a
solicitantului/utilizatorului catre operatorul CA, conform modelului din Anexa nr. 1.
(2) Operatorul CA are obligatia de a raspunde cererii solicitantului/utilizatorului în termen de 60
zile de la înregistrarea acesteia.
Art. 10 (1) La depunerea cererii, solicitantul achita operatorului CA tariful pentru analiza si
elaborarea acordului de acces.
(2) Metodologia de calcul a tarifului pentru eliberarea acordului de acces va fi emisa de catre
ANRGN, în termen de 12 luni de la data publicarii prezentului Regulament.
Art. 11 (1) Raspunsul favorabil reprezinta acordul de acces si precizeaza: capacitatea rezervata,
regimul presiunii de livrare a gazelor naturale înainte si dupa statia de reglare-masurare, schita cu
solutia de racordare cu traseul aproximativ al racordului si caracteristicile tehnice de baza, alte date
tehnice necesare pentru definirea clara a tipului instalatiei de racordare, durata de valabilitate a
acestuia, conform modelului din Anexa nr. 2.
(2) Refuzul privind accesul la CA se face în mod justificat, conform prevederilor legale.
Art. 12 Racordarea la CA presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
a) depunerea de catre solicitant/utilizator a cererii de racordare; termenul-limita de depunere a
cererii de racordare este de 60 zile, înainte de expirarea termenului de valabilitate a
acordului de acces;
b) încheierea contractului de racordare cu operatorul CA, în baza prevederilor contractuluicadru
prevazut în Anexa nr. 3. În termen de 60 zile de la înregistrarea cererii de racordare,
operatorul CA are obligatia de a pune contractul de racordare la dispozitie solicitantului;
c) achitarea de catre solicitant/utilizator a tarifului de racordare, la valoarea si în termenul
prevazute în contractul mentionat la lit. b) si în conformitate cu prevederile Regulamentului;
d) proiectarea si executarea instalatiei de racordare, care poate fi realizata de catre operatorul
CA sau prin intermediul agentilor economici autorizati de ANRGN. Selectarea de catre
operatorul CA a agentilor economici pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
racordare se face în sistem concurential;
e) receptia si punerea în functiune a instalatiei de racordare de catre operatorul CA; termenul
de punere în functiune a instalatiei de racordare este cel din contractul prevazut la lit. b).
Art. 13 (1) Locul si numarul punctelor de delimitare se propun de catre operatorul CA, se stabilesc
de comun acord cu solicitantul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare si se precizeaza în
acordul de acces.
(2) La stabilirea punctelor de delimitare se vor avea în vedere:
a) configuratia instalatiei de racordare;
b) limita de proprietate a terenurilor - instalatiile operatorului CA nu se vor amplasa, de
regula, pe proprietatea utilizatorului; în cazuri exceptionale, instalatiile operatorului
CA se amplaseaza pe proprietatea utilizatorului, numai cu asigurarea dreptului de uz
si servitute în favoarea operatorului;
c) posibilitatea de racordare a noi utilizatori din instalatia de racordare.
Art. 14 Acordul de acces emis îsi pierde valabilitatea în urmatoarele situatii:
a) daca solicitantul nu a încheiat contractul de racordare la CA în termenul de valabilitate a
acordului de acces;
b) daca solicitantul nu achita tariful de racordare conform clauzelor din contractul de
racordare;
c) daca utilizatorul se încadreaza în una din situatiile prevazute la art. 6, lit. B si C; în acest caz
se va emite un nou acord de acces, cu respectarea prevederilor din prezentul regulament;
d) daca utilizatorul se încadreaza în situatia prevazuta la art. 6 lit. D, caz în care acordul de
acces emis se actualizeaza;
e) daca avizele organelor abilitate, eliberate ulterior emiterii acordului de acces, impun
schimbarea solutiei de racordare la CA.
Art. 15 Pentru încheierea contractului de racordare, solicitantul va depune, anexat cererii,
urmatoarele documente, dupa caz:
a) acordul de acces – copie;
b) actele societatii, dupa caz: certificat de înregistrare, cod fiscal, copie;
c) titlul de proprietate sau documentele justificative care atesta dreptul de folosinta al
terenului/incintei/cladirii în care se constituie obiectivul;
d) certificatul de urbanism sau autorizatia de construire aferenta obiectivului;
e) titlul de proprietate sau documentele justificative care atesta dreptul de folosinta al
terenului/terenurilor pe care se realizeaza instalatia de racordare, precum si acordul
scris al proprietarilor terenurilor afectate de instalatia de racordare.
Art. 16 (1) Tariful de racordare va cuprinde, dupa caz, costurile legate de proiectare, executie si
punere în functiune a instalatiei de racordare, regularizarile aferente avizelor si autorizatiilor emise
de organismele abilitate, precum si sumele destinate obtinerii dreptului de folosinta a terenului pe
care se realizeaza instalatia de racordare si sumele destinate achizitiei terenului destinat amplasarii
instalatiilor aferente punctelor de predare/preluare.
(2) Metodologia de calcul a tarifului de racordare va fi emisa de catre ANRGN în termen de
12 luni de la data publicarii prezentului Regulament.
(3) Tariful de racordare se achita într-un interval de 5 zile lucratoare de la data încheierii
contractului de racordare, daca partile nu convin alte modalitati de plata, fara însa a depasi data
punerii în functiune a instalatiei de racordare.
(4) În cazul în care solicitantul care a achitat tariful de racordare desfasoara activitati în
sectorul gazelor naturale având obligatii ce decurg din prestarea serviciului public, tariful de
racordare este recunoscut la fundamentarea tarifelor aferente serviciului public, recuperarea acestuia
urmând sa se faca esalonat.
Capitolul V
Rezervarea de capacitate în CA
Art. 17 (1) Dupa punerea în functiune a instalatiei de racordare, titularul acordului de acces la CA
si operatorul CA au obligatia de a încheia un contract pentru rezervarea de capacitate si vehicularea
gazelor naturale prin CA.
(2) Metodologia pentru stabilirea tarifelor pentru realizarea serviciilor mentionate la alin. (1) si
modelul de contract cadru pentru rezervarea de capacitate si vehicularea gazelor prin CA vor fi
emise de catre ANRGN, în termen de 12 luni de la data publicarii prezentului Regulament.
Capitolul VI
Raspunderi si sanctiuni
Art. 18 Încalcarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderea civila, contraventionala
sau penala, dupa caz, în conditiile legii.
Art. 19 (1) Stabilirea si constatarea, precum si sanctionarea contraventiilor se fac potrivit
prevederilor Legii Gazelor nr. 351/2004 si a Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare
a abaterilor de la reglementarile emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin decizie a
presedintelui ANRGN.
(2) ANRGN poate dispune, cumulativ cu sanctiunea principala aplicata, sistarea lucrarilor
sau sistarea alimentarii/furnizarii de gaze naturale.
CAPITOLUL VII
Dispozitii finale
Art. 20 În cazuri justificate, pentru elaborarea acordului de acces, operatorul CA poate solicita
date suplimentare.
Art. 21 Operatorul CA îsi va organiza activitatea privind accesul solicitantilor/utilizatorilor la CA
pe baza unor proceduri proprii, pentru fiecare etapa a procesului de acces la CA, conforme cu
prezentul regulament, astfel încât aceasta sa se desfasoare operativ si va organiza un sistem de
informare a solicitantilor/utilizatorilor.
Art. 22 Sumele provenite din încasarea tarifelor de racordare la CA vor fi utilizate cu destinatia
pentru care au fost percepute.
Art. 23 Instalatia de racordare, si obiectivele aferente realizate, în baza contractului de racordare,
sunt incluse în patrimoniul operatorului CA.
Art. 24 (1) Operatorul CA va oferi agentilor economici autorizati de ANRGN care proiecteaza sau
executa instalatii de racordare, date tehnice privind caracteristicile CA, necesare alcatuirii
documentatiei pentru racordare.
(2) Datele tehnice referitoare la CA prevazute la alin. (1) sunt furnizate de operatorul CA,
pe baza unui acord de confidentialitate încheiat conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 25 Operatorul CA are dreptul sa sisteze executia lucrarilor de racordare în situatia în care
solicitantul nu-si îndeplineste obligatiile în conformitate cu clauzele cuprinse în contractul de
racordare.
Art. 26 Divergente privind acordul de acces si/sau neîntelegerile precontractuale privind
încheierea contractului de racordare se rezolva pe cale amiabila de catre parti sau prin conciliere de
catre ANRGN.
Art. 27 Termenii si expresiile care necesita explicitare sunt definiti în Legea gazelor nr. 351/2004 si
în „Codul tehnic al sectorului gazelor naturale”, ceilalti termeni si expresii având întelesul definit în
Anexa nr.4.
Art. 28 Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul Regulament.
Anexa nr. 1
la Regulamentul privind
accesul la conductele de alimentare din amonte
Nr. înregistrare……………………
Data ………………………………
C E R E R E
PENTRU ACORDAREA ACCESULUI
LA CONDUCTELE DE ALIMENTARE DIN AMONTE (CA)
Catre .....................
1. S.C. ………………………………………….. ( numele societatii), reprezentanta legal prin
…………………………, director general si …………………………, director economic, cu sediul
în ………………………………………………………………… (adresa completa), cod unic de
înregistrare ………………………………, cont ……………...., deschis la banca
………………………, telefon ……………………, fax ……………………, e-mail
…………………………… va solicit accesul la conductele de alimentare din amonte situate în
............ în vederea furnizarii/utilizarii gazelor naturale din obiectivele/în cadrul obiectivelor:
- …………………………………………………………………………………………;
- …………………………………………………………………………………………;
- …………………………………………………………………………………………;
(denumirea obiectivului, debitul de gaze naturale, presiunea minima/maxima la intrarea/ iesirea
din SRM)
2. Mentionez ca obiectivul/obiectivele de mai sus sunt situate:
……………………………………………………………………………………………………
(adresa completa).
Anexez cererii urmatoarele documente, dupa caz:
a) actele societatii, dupa caz: certificat de înregistrare, cod fiscal – copie;
b) titlu de proprietate sau documente justificative care atesta dreptul de folosinta al
terenului/incintei/cladirii în care se constituie obiectivul (adresa de la pct. 2)1;
c) certificatul de urbanism sau autorizatia de construire aferenta obiectivului, dupa caz;
d) acordul proprietarului, dupa caz;
e) documentul din care rezulta refuzul de acces la SNT/sistemele de distributie;
f) documente justificative eliberate de producatorul, titular de licenta de furnizare, care vehiculeaza
gaze naturale prin respectivele CA, din care sa rezulte asigurarea necesarului de gaze naturale
pentru o perioada de minimum 30 de ani;
g) buletin de analiza cromatografica si valoarea punctului de roua pentru apa si hidrocarburi în
conformitate cu prevederile legale
Data: Semnatura:
L.S.
Anexa nr. 2
la Regulamentul privind
accesul la conductele de alimentare din amonte
Model
ACORD DE ACCES
LA CONDUCTELE DE ALIMENTARE DIN AMONTE (CA)
nr. ………………din data ………………………
Catre ……………………………… sediul în ……………………………….......................... (adresa
completa) telefon ……………………, fax ……………………, e-mail ……………………………
1. Urmare a cererii nr. ………… din data de ……………… va comunicam acordul nostru privind
accesul la CA.
2. Acordul de acces la CA consta în rezervarea de capacitate pentru alimentarea cu gaze naturale a
urmatoarelor obiective:
- ……………………………………………………………………………………………;
3. Solutia de racordare a obiectivului situat ……………………………… (adresa completa)
impune urmatoarele:
a) realizarea unui racord:
- în lungime de ……………… [m];
- diametru …………………… [in];
- clasa de locatie …………….……;
- protectie catodica ……………….;
- conectat la conducta din amonte …………………………… (denumirea conductei) de
diametru ………… având presiunea maxima de operare ……… [bar];
b) realizarea unei statie de reglare masurare ……… (o treapta/doua trepte de reglare) cu
urmatoarele caracteristici:
- presiune minima/maxima aval si amonte: …………/.................[bar]
- debit minim ………… [m3/h] în conditii standard (t=15 °C si p= 1,01325 bar);
- debit maxim ………… [m3/h] în conditii standard (t=15 °C si p= 1,01325 bar);
- ……… (cu/fara) filtrare, tip …………………………………………;
- ……… (cu/fara) separatoare, tip …………………………………….;
- ……… (cu/fara) instalatie odorizare, tip …………………………….;
- ……… (cu/fara) încalzire a gazelor;
- ……… (cu/fara) supraveghere;
- pozitionata în …………………(cofret metalic/incinta)
- sistemele de comanda si achizitie de date (SCADA) …………………………………;
- schita privind solutia de racordare este anexata la prezentul acord de acces;
- ………………………………………………… (alte caracteristici tehnice, dupa caz).
4. Durata de valabilitate a prezentului acord de acces este de 12 luni de la data emiterii cu
posibilitatea prelungirii, la cererea solicitantului, cu înca 12 luni .
5. În cazul în care este necesara realizarea instalatiei de racordare, titularul acordului de acces are
obligatia de a depune cererea de racordare în vederea încheierii contractului de racordare la CA,
contract întocmit conform contractului cadru din Regulamentul privind accesul la CA.
6. Termenul limita de depunere a cererii de racordare este de 60 zile, înainte de expirarea
termenului de valabilitate a acordului de acces.
7. Alte precizari: …………………………………………………………………………………
8. În cazul reorganizarii judiciare a operatorului licentiat, acordul de acces emis de acesta ramâne
valabil cu respectarea prevederilor de la punctul nr. 4.
Semnatura:
L.S.
Anexa nr. 3
la Regulamentul privind
accesul la conductele de alimentare din amonte
CONTRACT-CADRU
privind racordarea la
CONDUCTELE DE ALIMENTARE DIN AMONTE (CA)
I. PARTILE CONTRACTANTE:
............................................., cu sediul în …………………………………………….,
înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. …………………….., cod unic de înregistrare
………………………., cont nr. ………………., deschis la ………………….., reprezentata legal
prin ……………………., în calitate de director general, denumita în continuare OPERATOR CA,
si
……………………………………, cu sediul în …………………………………,
înregistrata la ........................ sub nr. …, cod unic de înregistrare ………………………., cont nr.
………………., deschis la ………………….., reprezentata legal prin ……………………., în
calitate de ......................, denumita în continuare SOLICITANT/UTILIZATOR
au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea clauzelor mai jos stipulate.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1 – (1) Obiectul contractului îl constituie racordarea la CA a obiectivelor
SOLICITANTULUI/UTILIZATORULUI.
(2) Etapele si termenele de realizare a instalatiei de racordare sunt prevazute în
anexa nr. 1 la prezentul contract.
III. DOCUMENTE SI DATE GENERALE
Art. 2 - Documentele generale, necesare pentru încheierea contractului de racordare la CA
sunt:
1. Cerere;
2. Documentele anexate cererii prevazute la pct. 1, conform art. 15 din Regulamentul
privind accesul la CA
Art. 3 - Datele generale, necesare pentru încheierea contractului de racordare la CA sunt:
1. denumirea si amplasamentul obiectivului pentru care se solicita racordarea
.............................................................................. - se va completa de catre
SOLICITANT/UTILIZATOR
2. solutia tehnica de racordare ......................................., conform acordului de
acces nr. ……………… - se va completa de catre OPERATOR.
IV. DURATA CONTRACTULUI
Art. 4 – (1) Prezentul contract este încheiat pe o perioada de …………., stabilita de comun
acord, corespunzatoare duratei de realizare a racordarii.
(2) Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizata la solicitarea uneia dintre parti,
cu aprobarea celeilalte parti, sub conditia notificarii intentiei de prelungire a acestuia cu minimum
………….. înainte de data expirarii termenului convenit initial.
(3) Îndeplinirea cu întârziere a obligatiilor contractuale, cu acordul celeilalte parti, atrage
dupa sine decalarea corespunzatoare a termenelor scadente aferente respectivelor obligatii, cu
prelungirea corespunzatoare a duratei prezentului contract;
V. TARIFUL DE RACORDARE
Art. 5 – (1) Tariful de racordare, prevazut în anexa nr. 2 la prezentul contract, este stabilit
în baza art. 16 alin. (2) din Regulament.
(2) Plata tarifului de racordare la CA se face conform întelegerii partilor (integral
sau esalonat), dupa cum urmeaza:
…………………….…………………………,
VI. DREPTURI SI OBLIGATII ALE OPERATORULUI
Art. 6 – OPERATORUL are urmatoarele drepturi:
a) sa încaseze tariful de racordare, conform prevederilor art. 5 din prezentul contract;
b) orice alte drepturi convenite de catre parti, cu respectarea reglementarilor în vigoare.
Art. 7 - OPERATORUL are urmatoarele obligatii:
a) sa realizeze racordarea obiectivelor SOLICITANTULUI/UTILIZATORULUI la CA si
sa puna în functiune instalatia de racordare;
b) sa respecte etapele si termenele prevazute în anexa nr. 1 la prezentul contract;
c) orice alte obligatii convenite de catre parti, cu respectarea reglementarilor în vigoare.
VII. DREPTURI SI OBLIGATII ALE SOLICITANTULUI/UTILIZATORULUI
Art. 8 - SOLICITANTUL/UTILIZATORUL are urmatoarele drepturi:
a) sa solicite OPERATORULUI încadrarea în etapele si termenele prevazute în anexa nr. 1
la prezentul contract;
b) orice alte drepturi convenite de catre parti, cu respectarea reglementarilor în vigoare.
Art. 9 – SOLICITANTUL/UTILIZATORUL are urmatoarele obligatii:
a) sa achite tariful de racordare, conform prevederilor art. 5 din prezentul contract;
b) orice alte obligatii convenite de catre parti, cu respectarea reglementarilor în vigoare.
VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art. 10 - (1) Neîndeplinirea culpabila sau, dupa caz, îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor
prevazute în prezentul contract atrage dupa sine angajarea raspunderii contractuale a partii aflate în
culpa, prin aplicarea de penalitati de ... %/zi din valoarea lucrarilor neexecutate culpabil /din
valoarea facturii, calculate de la data expirarii termenelor de realizare a instalatiei de racordare/de la
data scadenta a facturii, si/sau prin solicitarea de daune-interese, corespunzator prejudiciului cauzat.
(2) În situatia în care OPERATORUL nu îsi îndeplineste obligatiile contractuale în termen
de .............. zile calendaristice de la data scadenta a termenului de realizare,
SOLICITANT/UTILIZATORUL este îndreptatit sa considere prezentul contract reziliat de plin
drept.
(3) În situatia în care SOLICITANT/UTILIZATORUL nu achita contravaloarea facturilor în
termen de ………. zile calendaristice de la data scadentei, OPERATORUL este îndreptatit sa
considere prezentul contract reziliat de plin drept.
IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 11 – Prezentul contract înceteaza în urmatoarele cazuri:
a) la expirarea duratei contractului, stabilita conform art. 4 alin. (1), daca partile nu au
convenit prelungirea acesteia;
b) în cazul rezilierii contractului, în situatia prevazuta la art. 10 alin. (2) si (3);
c) la solicitarea uneia din parti, sub conditia notificarii prealabile în termen de .......... zile
calendaristice, cu acordul celeilalte parti.
X. NOTIFICARI
Art. 12 - (1) Partile sunt obligate ca pe parcursul derularii prezentului contract sa îsi notifice
reciproc orice modificare a circumstantelor avute în vedere la data semnarii acestuia, în termen de 5
zile calendaristice de la data producerii acestora, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 4 alin.(2) si
la art. 11, lit. c).
(2) În cazul în care notificarea se face prin posta, aceasta va fi transmisa prin
scrisoare recomandata cu confirmare de primire, considerându-se primita de destinatar la data
mentionata pe aceasta confirmare de catre oficiul postal primitor.
(3) Notificarile transmise prin fax se considera primite în prima zi lucratoare dupa
ce au fost expediate.
XI. FORTA MAJORA
Art. 13 - (1) Cazul de forta majora este acel eveniment viitor, absolut imprevizibil si
insurmontabil, care exonereaza de raspundere partea care îl invoca.
(2) Partea care invoca un caz de forta majora este obligata sa îl notifice celeilalte
parti în termen de 5 zile calendaristice de la data încetarii evenimentului, urmata de remiterea
documentelor justificative în termen de 15 zile calendaristice de la aceeasi data.
(3) Cazurile de forta majora vor fi certificate conform reglementarilor în vigoare.
(4) In cazul în care forta majora nu înceteaza în termen de 60 de zile calendaristice
de la data producerii acesteia, partile au dreptul sa solicite desfiintarea de plin drept a contractului,
fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
XII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art. 14 - (1) Partile convin ca toate neîntelegerile privind validitatea contractului sau cele
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.
(2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre solutionare instantelor comerciale
competente.
(3) Partile contractante pot conveni stipularea în prezentul contract a unei clauze compromisorii.
XIII. CLAUZE FINALE
Art. 15 – Partile contractante pot conveni modificarea si/sau completarea prezentului contract
prin act aditional, cu respectarea clauzelor contractului-cadru, precum si a celorlalte reglementari în
vigoare.
Art. 16 – Termenii de specialitate utilizati în prezentul contract sunt definiti de legislatia în
vigoare.
Art. 17 – Clauzele prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului Comercial, ale
Codului Civil, precum si cu celelalte reglementari în vigoare.
Art. 18 – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul contract.
Art. 19 – Prezentul contract a fost încheiat astazi, ……………., în doua exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte.
OPERATOR SOLICITANT/UTILIZATOR
Director General Reprezentant legal
Anexa nr. 4
la Regulamentul privind
accesul la conductele de alimentare din amonte
TERMINOLOGIE
Instalatie de racordare la CA Instalatie realizata între punctul de racordare la CA si punctul de
delimitare; instalatiile de racordare pot fi:
- instalatie de racordare la intrare în CA: instalatie realizata între
punctul de delimitare dintre un producator/un operator de înmagazinare
si operatorul CA si punctul de racordare la CA;
- instalatie de racordare la iesirea din CA: instalatie realizata între
punctul de racordare la CA si punctul de delimitare dintre operatorul
CA si producator/distribuitor/operator de înmagazinare/consumator
eligibil.
Obiectiv Ansamblu al instalatiilor, constructiilor si echipamentelor aferente, ale
utilizatorilor, destinate producerii, înmagazinarii, distributiei si/sau
utilizarii gazelor naturale.
Operator CA Agentul economic, titular al autorizatiei/autorizatiilor pentru instalatii
tehnologice de suprafata aferente câmpurilor de productie/depozitelor
de înmagazinare subterana a gazelor naturale
Punct de delimitare Loc în care instalatiile utilizatorului se delimiteaza ca proprietate de
instalatiile operatorului CA:
- pentru punctele de injectie în CA delimitarea se face la
robinetul de iesire din statia/panoul de masurare al
producatorului/operatorului de înmagazinare;
- pentru punctele de iesire din CA delimitarea se face la robinetul
de iesire din statia de reglare masurare predare la operatorului
de înmagazinare / operatorului de distributie / consumator.
Punct de racordare la CA Locul unde se realizeaza efectiv cuplarea instalatiei de racordare
necesara accesului solicitantului la CA.
Art. II Hotarârea Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la
Sistemul national de transport al gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la sistemele
de distributie a gazelor naturale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 693 din 2
august 2004, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarâre, se va republica, dându-se
textelor o noua numerotare.
PRIM-MINISTRU,
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,
Dan Ioan Popescu
Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare
în Domeniul Gazelor Naturale,
Dan Pantilie
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu