0800.800.132
[email protected]

Extras Legea nr. 571/2003

 TITLUL VII
    Accize şi alte taxe speciale
------------
    Denumirea Titlului VII a fost modificată de pct. 142 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    CAP. I
    Accize armonizate

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale

    Sfera de aplicare
    ART. 162
    Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datorează bugetului de stat pentru următoarele produse provenite din producţia internă sau din import:
    a) bere;
    b) vinuri;
    c) băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri;
    d) produse intermediare;
    e) alcool etilic;
    f) tutun prelucrat;
    g) produse energetice;
    h) energie electrică.
------------
    Art. 162 a fost modificat de pct. 143 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Definiţii
    ART. 163
    În înţelesul prezentului titlu, se vor folosi următoarele definiţii:
    a) produsele accizabile sunt produsele prevăzute la art. 162;
    b) producţia de produse accizabile reprezintă orice operaţiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice formă;
    c) antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autorităţii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, deţinute, primite sau expediate în regim suspensiv de către antrepozitarul autorizat, în exerciţiul activităţii, în anumite condiţii prevăzute de prezentul titlu şi de norme;
    d) antrepozitul vamal este locul aprobat de autoritatea vamală potrivit legislaţiei vamale în vigoare;
--------------
    Lit. d) a art. 163 a fost modificată de pct. 74 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

    e) antrepozitarul autorizat este persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea fiscală competentă, în exercitarea activităţii acesteia, să producă, să transforme, să deţină, să primească şi să expedieze produse accizabile într-un antrepozit fiscal;
    f) regimul suspensiv este regimul fiscal conform căruia plata accizelor este suspendată pe perioada producerii, transformării, deţinerii şi deplasării produselor;
    g) documentul administrativ de însoţire a mărfii - DAI este documentul care trebuie folosit la mişcarea produselor accizabile în regim suspensiv;
    h) documentul de însoţire simplificat - DIS este documentul care trebuie folosit la mişcarea intracomunitară a produselor accizabile cu accize plătite;
    i) codul NC reprezintă poziţia tarifară, subpoziţia tarifară sau codul tarifar, conform Nomenclaturii combinate din Tariful vamal comun valabil în anul anterior anului în curs;
    i) codul NC reprezintă poziţia tarifară, subpoziţia tarifară sau codul tarifar, aşa cum este prevăzută/prevăzut în Regulamentul CE nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 cu privire la nomenclatura tarifară şi statistică şi la tariful vamal comun, în vigoare de la 19 octombrie 1992, iar în cazul produselor energetice, în vigoare de la 1 ianuarie 2002. Ori de câte ori intervin modificări în nomenclatura combinată a Tarifului vamal comun, corespondenţa dintre codurile NC prevăzute în prezentul titlu cu noile coduri NC se va realiza potrivit prevederilor din norme;
--------------
    Lit. i) a art. 163 a fost modificată de pct. 74 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

    j) operatorul înregistrat este persoana fizică sau juridică autorizată să primească în exercitarea activităţii economice produse supuse accizelor în regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene; acest operator nu poate deţine sau expedia produse în regim suspensiv;
    k) operatorul neînregistrat este persoana fizică sau juridică autorizată să primească cu titlu ocazional, în exercitarea profesiei sale, produse supuse accizelor în regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene; acest operator nu poate deţine sau expedia produse în regim suspensiv.
------------
    Lit. k) a art. 163 a fost modificată de pct. 74 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.
------------
    Art. 163 a fost modificat de pct. 144 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Teritoriul comunitar
    ART. 163^1
    (1) Prevederile cap. I din prezentul titlu se aplică pe teritoriul Comunităţii, aşa cum este definit pentru fiecare stat membru de Tratatul de înfiinţare a Comunităţii Economice Europene şi în special la art. 227, cu excepţia următoarelor teritorii naţionale:
    a) pentru Republica Federală Germania: Insula Heligoland şi teritoriul Büsingen;
    b) pentru Republica Italiană: Livigno, Campione d'Italia şi apele italiene ale lacului Lugano;
    c) pentru Regatul Spaniei: Ceuta, Melilla şi Insulele Canare;
    d) pentru Republica Franceză: teritoriile de peste mări.
    (2) Operaţiunile efectuate provenind din sau având ca destinaţie:
    a) Principatul Monaco, vor fi tratate ca operaţiuni efectuate provenind din sau având ca destinaţie Republica Franceză;
    b) Jungholz şi Mittelberg (Kleines Walsertal), vor fi tratate ca operaţiuni efectuate provenind din sau având ca destinaţie Republica Federală Germania;
    c) Insula Man, vor fi tratate ca operaţiuni efectuate provenind din sau având ca destinaţie Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;
    d) San Marino, vor fi tratate ca operaţiuni efectuate provenind din sau având ca destinaţie Republica Italiană.
------------
    Art. 163^1 a fost introdus de pct. 145 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Faptul generator
    ART. 164
    Produsele prevăzute la art. 162 sunt supuse accizelor în momentul producerii lor pe teritoriul comunitar sau la momentul importului lor în acest teritoriu.
------------
    Art. 164 a fost modificat de pct. 146 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Exigibilitatea
    ART. 165
    Acciza este exigibilă în momentul eliberării pentru consum sau când se constată pierderi sau lipsuri de produse accizabile.

    Eliberarea pentru consum
    ART. 166
    (1) În înţelesul prezentului titlu, eliberarea pentru consum reprezintă:
    a) orice ieşire, inclusiv ocazională, a produselor accizabile din regimul suspensiv;
    b) orice producţie, inclusiv ocazională, de produse accizabile în afara regimului suspensiv;
    c) orice import, inclusiv ocazional, de produse accizabile - cu excepţia energiei electrice, gazului natural, cărbunelui şi cocsului -, dacă produsele accizabile nu sunt plasate în regim suspensiv;
    d) utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului fiscal altfel decât ca materie primă;
    e) orice deţinere în afara regimului suspensiv a produselor accizabile care nu au fost introduse în sistemul de accizare, în conformitate cu prezentul titlu;
    f) recepţia, de către un operator înregistrat sau neînregistrat, de produse accizabile, deplasate de la un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Eliberare pentru consum se consideră şi deţinerea în scopuri comerciale de către un comerciant de produse accizabile, care au fost eliberate în consum în alt stat membru sau au fost importate în alt stat membru şi pentru care acciza nu a fost plătită în România.
    (3) Nu se consideră eliberare pentru consum mişcarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal, în condiţiile prevăzute la secţiunea a 5-a din prezentul capitol şi conform prevederilor din norme, către:
    a) un alt antrepozit fiscal în România sau în alt stat membru;
    b) un operator înregistrat în alt stat membru;
------------
    Lit. b) a alin. (3) al art. 166 a fost modificată de pct. 75 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

    c) un operator neînregistrat în alt stat membru;
------------
    Lit. c) a alin. (3) al art. 166 a fost modificată de pct. 75 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

    d) o ţară din afara teritoriului comunitar.
    (4) Nu se consideră eliberare pentru consum distrugerea de produse accizabile într-un antrepozit fiscal, datorată unor cazuri fortuite sau de forţă majoră ori neîndeplinirii condiţiilor legale de comercializare, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice*).
------------
    Art. 166 a fost modificat de pct. 147 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
-------------
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Conform art. 2 din ORDINUL nr. 2.463 din 21 decembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 28 decembrie 2007, în înţelesul prevederilor alin. (4) al art. 166 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu se consideră eliberare pentru consum pentru antrepozitul fiscal din România distrugerea de produse accizabile - realizate în sistem de prestări de servicii într-un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru -, datorată unor cazuri fortuite sau de forţă majoră sau a neîndeplinirii condiţiilor legale de comercializare ce au avut loc în antrepozitul fiscal în care s-a realizat producţia. Dovada în acest caz o reprezintă un document certificat de autoritatea competentă a statului membru în care se află antrepozitul fiscal producător.
 SECŢIUNEA a 2-a
    Produse accizabile
 Produse energetice
    ART. 175
    (1) În înţelesul prezentului titlu, produsele energetice sunt:
    a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;
    b) produsele cu codurile NC 2701, 2702 şi de la 2704 la 2715;
    c) produsele cu codurile NC 2901 şi 2902;
    d) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetică, numai dacă sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;
    e) produsele cu codul NC 3403;
    f) produsele cu codul NC 3811;
    g) produsele cu codul NC 3817;
    h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dacă sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor.
    (2) Intră sub incidenţa prevederilor secţiunilor a 4-a şi a 5-a ale cap. I din prezentul titlu doar următoarele produse energetice:
    a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;
    b) produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 şi 2707 50;
    c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69. Pentru produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 şi 2710 19 29, prevederile secţiunii a 5-a se vor aplica numai circulaţiei comerciale în vrac;
    d) produsele cu codurile NC 2711, cu excepţia 2711 11, 2711 21 şi 2711 29;
    e) produsele cu codul NC 2901 10;
    f) produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 şi 2902 44;
    g) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetică, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;
    h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor.
    (3) Produsele energetice pentru care se datorează accize sunt:
    a) benzina cu plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 51 şi 2710 11 59;
    b) benzina fără plumb cu codurile NC 2710 11 31, NC 2710 11 41, 2710 11 45 şi 2710 11 49;
    c) motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 până la 2710 19 49;
    d) petrol lampant (kerosen) cu codurile NC 2710 19 21 şi 2710 19 25;
    e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711 12 11 până la 2711 19 00;
    f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 şi 2711 21 00;
    g) păcura cu codurile NC de la 2710 19 61 până la 2710 19 69;
    h) cărbune şi cocs cu codurile NC 2701, 2702 şi 2704.
    (4) Produsele energetice, altele decât cele de la alin. (3), sunt supuse unei accize dacă sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor. Nivelul accizei va fi fixat în funcţie de destinaţie, la nivelul aplicabil combustibilului pentru încălzire sau combustibilului pentru motor echivalent.
    (5) Pe lângă produsele energetice prevăzute la alin. (1), orice produs destinat a fi utilizat, pus în vânzare ori utilizat drept combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru a creşte volumul final al combustibilului pentru motor este accizat la nivelul combustibilului pentru motor echivalent.
    (6) Pe lângă produsele energetice prevăzute la alin. (1), orice alt produs, cu excepţia turbei, destinat a fi utilizat, pus în vânzare sau utilizat pentru încălzire, este accizat cu acciza aplicabilă produsului energetic echivalent.
    (7) Consumul de produse energetice în incinta unui loc de producţie de produse energetice nu reprezintă eliberare pentru consum atunci când se efectuează în scopuri de producţie. Când acest consum se efectuează în alte scopuri decât cel de producţie şi, în special, pentru propulsia vehiculelor, se consideră eliberare pentru consum.
------------
    Art. 175 a fost modificat de pct. 153 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Gaz natural
    ART. 175^1
    (1) Gazul natural va fi supus accizelor, iar acciza va deveni exigibilă la momentul livrării acestui produs de către furnizorii autorizaţi potrivit legii, direct către consumatorii finali.
    (2) Operatorii economici autorizaţi în domeniul gazului natural au obligaţia de a se înregistra la autoritatea fiscală competentă, în condiţiile prevăzute în norme.
------------
    Art. 175^1 a fost introdus de pct. 154 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Cărbune şi cocs
    ART. 175^2
    (1) Cărbunele şi cocsul vor fi supuse accizelor, iar acciza va deveni exigibilă la momentul livrării acestor produse de către companiile de extracţie şi, respectiv, de producţie.
    (2) Companiile de extracţie a cărbunelui şi cele de producţie a cocsului, în calitate de operatori cu produse accizabile, au obligaţia de a se înregistra la autoritatea fiscală competentă, în condiţiile prevăzute în norme.
------------
    Art. 175^2 a fost introdus de pct. 154 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
 SECŢIUNEA a 3-a
    Nivelul accizelor
 Nivelul accizelor
    ART. 176
    (1) Nivelul accizelor armonizate în perioada 2007-2010 este cel prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu.
    (2) Nivelul accizelor prevăzut la nr. crt. 5-9 din anexa nr. 1 cuprinde şi contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate prevăzute la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Sumele aferente acestei contribuţii se virează în contul Ministerului Sănătăţii Publice.
    (3) Pentru produsele energetice pentru care nivelul accizelor este stabilit la 1.000 litri, volumul va fi măsurat la o temperatură de 15°C.
    (4) Pentru motorina destinată utilizării în agricultură se aplică o acciză redusă.
    (5) Nivelul şi condiţiile privind aplicarea accizei reduse se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.
------------
    Art. 176 a fost modificat de pct. 155 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006